Tekstvak:           Nieuwsbrief

   

Jaargang 6, nummer 18,maart  2012   

 
 

 Voorjaarsvergadering       

Op de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging en agenda voor de voorjaars-vergadering op dinsdag 13 maart om 20.00 uur in het Trefpunt te Mastenbroek.

Mevr. Petra Schep is als ecoloog verbonden aan het Waterschap Groot Salland en zal een lezing verzorgen over het slotenproject, welke binnenkort zal gaan starten in Mastenbroek, Kampereiland, Mandjeswaard en de buitenpolders.

 

Groen Blauwe Diensten

Op 22 december 2011 is een eerste officiële start gemaakt met het herstel van 5 kolken aan de Hogeweg op Kamperveen. Een kolk, ook wel een wiel genoemd, is in het verre verleden ontstaan als gevolg van een dijkdoorbraak door een overstroming van de IJssel of de voormalige Zuiderzee.

 

 

 

Met het herstel van de eerste kolken wordt door de Gemeente Kampen een belangrijke impuls gegeven aan het landschapsbeheer. Inmiddels heeft de aannemer een fors stuk werk verricht en zijn de kolken opgeschoond, ontdaan van houtopslag en weer deels op diepte gebracht. Naast de kolken wordt momenteel op het landgoed Wittenstein, onder verantwoordelijkheid van de ANV, onderhouds- en herstel werkzaamheden in de singels verricht. In het kader van de stimulerings-maatregel Groen Blauwe Diensten zijn voor 2012 opnieuw financiële middelen beschikbaar.

Meerdere projecten zijn al weer in voorbereiding. Momenteel kunnen er nog

 

nieuwe projecten onder de regeling worden gebracht. De ANV kan u hier alle informatie over verstrekken (info@anv-camperland.nl).

 

Bestuurszaken

Voor de komende bestuursperiode zijn drie leden volgens de statuten aftredend. Onze voorzitter Jan van de Weerd en secretaris Stefan van de Weg zullen zich herkiesbaar stellen. We zijn blij, vanwege hun grote ervaring, dat we deze twee personen voor de vereniging kunnen behouden. Dick Pelleboer moet zijn functie helaas beëindigen wegens drukke privé werkzaamheden. Vanuit het vorige jaar was er nog een vacature binnen het bestuur. Freddy Aalberts heeft het afgelopen jaar meegedraaid in de bestuurs-werkzaamheden van de vereniging. Het bestuur zal hem met zijn instemming voordragen om officieel zitting te nemen. Dit betekent dat er in elk geval nog 1 vacature is. Benoeming binnen het bestuur vindt plaats voor een periode van 3 jaar. Het bestuur is naarstig op zoek naar een nieuwe enthousiaste kandidaat. Belangstellenden kunnen zich tot 10 maart melden bij de voorzitter.

 

Weidevogelcommissie

- Voor 2012 zijn, voor zover mogelijk, de SAN deelnemers overgegaan naar de nieuwe SNL regeling. GS van Overijssel heeft goedgekeurd dat de ha. SAN die niet verlengd werden, mochten worden ingezet voor kwaliteits-verbetering van het weidevogelareaal onder SNL.  De resterende ha’s konden bijna allen worden ondergebracht bij nieuwe deelnemers SNL. In totaal is nu 510 ha onder beheer met een jaarlijkse compensatie van € 480.000.

- Afgelopen periode is met vrijwilligers, onder leiding van de ANV, een groot deel van de bossage aan de Kamperwetering verwijderd. Weidevogels houden van een open landschap. Zij broeden niet graag, vanwege het beperkte uitzicht, in de directe nabijheid van bomen en struiken. Tevens vormen deze een uitkijk-toren voor de roofvogels in de jacht op kuikens.

- De provincie Overijssel zet zich sterk in voor het behoud van de weidevogels in de IJsseldelta. De IJsseldelta is één van de belangrijkste weidevogelgebieden in Overijssel. Eén van de maatregelen die een sterk aantrekkende werking heeft op weidevogels is het maken van plas-dras plekken in het voorjaar. Weidevogels foerageren hier massaal. Daarnaast dient het als slaapplek en later in het seizoen als broedplek voor de latere weidevogels. De kosten voor het inrichten van plas-dras worden voor 100 % vergoed tot € 15.000 per plek. Daarnaast wordt het pakket opgenomen onder de SNL en jaarlijks gecompenseerd. Belangstellenden kunnen zich melden bij onze weidevogel coördinator Joop Beens.

- Het Nationaal landschap IJsseldelta heeft een budget van € 500.000 beschikbaar voor natuurontwikkeling in de IJsseldelta. De ANV is gevraagd om hiertoe voorstellen te doen. Gedacht zou kunnen worden aan de inrichting van een gruttoboerderij.

- Ook dit jaar zal de ANV weer een prijs beschikbaar stellen ter waarde van € 100 voor de vinder van het 1e kievitsei in de IJsseldelta. Met dit initiatief wil de ANV vrijwilligers stimuleren voor het weidevogel-beheer. Vanzelfsprekend mag ook het 1e ei niet worden meegenomen. De vondst moet direct worden gemeld bij Joop Beens 06-11911648.

 

Ganzencommissie

Over de ganzen is een landelijke en regionale visie beschreven in het rapport “Ganzenland

Nederland” door de z.g.n. Ganzen7. Dit laatste heeft betrekking op de 7 partijen welke hier aan hebben deelgenomen. Uitgangspunt is dat Nederland als deltagebied een land is waar ganzen thuis horen en welkom zijn. In ‘Nederland Ganzenland’ willen we populaties daarom duurzaam in stand houden. Het optreden van economische en ecologische schade kunnen echter aanleiding zijn om in populaties in te grijpen. Daarom moet een evenwicht worden gevonden tussen de omvang van de van nature voorkomende populaties en de restrisico’s die daarmee samengaan. Het rapport is opgenomen op onze website (www.anv-camperland.nl).

 

Verenigingszaken

- Momenteel heeft de onze vereniging 174 leden en blijft gestaag groeien. Afgelopen periode hebben we een aantal nieuwe leden welkom kunnen heten vanuit de Groen Blauwe Diensten en nieuwe SNL deelnemers. In de directe omgeving is de ANV Camperland hiermee de grootste natuurvereniging.

- Bij de Nieuwsbrief is tevens de factuur voor de contributie voor het jaar 2012 gevoegd. De contributie hebben wij ook dit jaar weer op het zelfde (relatief lage) nivo kunnen houden.

- Tot op heden hebben we de Nieuwsbrief, uitnodigingen voor vergaderingen e.d. altijd per post aan u verzonden. Aan deze wijze van communicatie zijn hoge kosten voor drukwerk en porto verbonden. Evenals veel andere instanties en verenigingen willen we meer gebruik maken van e-mail verkeer voor berichten aan onze leden. Wij begrijpen ook dat dit niet voor een ieder van toepassing kan zijn. Voor degene die hiervan gebruik willen maken, verzoeken wij u een e-mail berichtje te sturen aan info@anv-camperland.nl.  U bespaart hiermee aanzienlijk in de kosten van de vereniging.

- I.v.m. de subsidie verstrekking van de provincie in het kader van de SNL moet de vereniging over een officiële certificering beschikken. Deze certificering is een kwaliteitsborging voor de leden van de ANV. De aanvraag is eind december, voor-zien van het kwaliteitsboek, ingediend.

 

Bestuur:

Jan van der Weerd, voorzitter 0525-621365
Stefan van de Weg, secretaris 06-19844966

Henk van Dijk, penningmeester 038-3388212

Ganzencie: Henk van Dijk

Weidevogelcie:

Joop Beens, 038-3856347

Stefan van de Weg 06-19844966

Groen Blauwe Diensten:

André Blankvoort 06-10461055

Dick Pelleboer 038-3557621

Cor Pierik, 038-3856826    

Klankbordgroep IJsseldelta-Zuid: André Blankvoort

Vertegenw. LTO: Peter van Dalfsen 038-3446462

Ondersteuning : Wim Baër 06-22023019