Tekstvak:           Nieuwsbrief

Jaargang 2, nummer 5, juni 2007

 
   

 

 

 


ANV Camperland organiseert 26 juni zitdag aanvraag vergoeding ganzenbeheer.

 

Voor de bedrijven die land binnen de aangewezen ganzenfoerageergebieden hebben is er de mogelijkheid om voor 6 jaar een overeenkomst af te sluiten voor de opvang van ganzen.

Men ontvangt hiervoor een vergoeding van € 102,- per hectare en de schade aan het gewas wordt vergoed.

Wanneer men een overeenkomst voor weidevogelbeheer heeft afgesloten, komt men daarnaast ook in aanmerking voor vergoeding ganzenbeheer. De gebieden die zijn aangewezen als ganzenbeheers-gebieden zijn gelijk aan die in 2006.

Wilt u vergoeding aanvragen voor ganzenbeheer?

U  kunt dan op de volgende locatie terecht:

  

Voor Kampereiland en Melmer e.o.: Dinsdag 26 juni 2007 om 9.30 uur in de Driester, Kamperzeedijk 18, Genemuiden.

 

Voor Mandjeswaard, Zuiderzeepolder en omgeving Genemuiden:

Dinsdag 26 juni 2007 om 13.30 uur in de Driester, Kamperzeedijk 18, Genemuiden.

 

Belangrijk: een ieder dient zelf een  bedrijfskaart(en) van de Gecombineerde Opgave landbouwtelling  mee te nemen

(kopiëren of aanvragen bij LNV loket).

Wij  hebben zelf al de invulformulieren voor u aangevraagd.

Deze aanvraag wordt verzorgd door de heer Ton Fleer, hij heeft in dit gebied ook de aanvraag verzorgd in 2005 en 2006.

 

We willen u  er op wijzen dat de contracten nu voor 6 jaar zijn. Dit betekent dat voor diegenen die naast grasland ook vergoeding voor bouw-/maisland aanvragen, men zich voor 6 jaar vastlegt voor de oppervlakte mais die men gaat verbouwen. Men hoeft niet 6 jaar lang op hetzelfde perceel mais te verbouwen. De oppervlakte dient echter wel gelijk te blijven.

Vorig jaar hebben we voor 1400 ha vergoeding aangevraagd. Een ieder moet voor zichzelf de afweging maken om nu voor 6 jaar een aanvraag te doen. De mogelijkheid om voor 1 jaar een aanvraag te doen is vervallen.

Mocht u dit jaar niet meedoen, dan kunt u volgend jaar alleen meedoen (voor 6 jaar),  als we dan een aanvraag kunnen verzorgen binnen ANV Camperland voor 200 ha, ( want voor de ganzenaanvraag geld een minimum oppervlakte van 200 ha).  

 

Voor meer informatie en brochure: www.hetlnvloket.nl.

 

Namens ANV Camperland,

Dirk van Ittersum

Henk van Dijk

 

Vlinderstichting - Proeven met Krabbescheer. (vlinderstichting.nl)

De Vlinderstichting zoekt in de Mastenbroekerpolder (tussen Bisschopswetering, Kerkwetering, Oude Wetering, Schaapssteeg en de Kamperzeedijk) een achttal sloten waarin een proef gedaan mag worden met het uitzetten van een ‘plot’ (= 6 planten in een afgenet gedeelte van 1 m2) Krabbescheer. Voor meer informatie of aanmelden, bel of mail onze secretaris.  

 

Koploperproject.

 

Dit jaar is het aantal deelnemers aan Koploper gegroeid van 75 deelnemers naar 90. Door de droogte in april is een behoorlijk aantal Grutto’s later begonnen met broeden wat tot gevolg had dat tijdens de maaiperioden in mei veel nestblokken moesten blijven staan. Hiervan is toch nog weer een behoorlijk aantal verlaten en/of opgegeten door de kraai. Op Kampereiland waren een aantal vossen actief die een aanzienlijke schade hebben aangericht.

 In de 1e week mei was het mozaikbeheer goed zichtbaar en ook waren veel stokken met zakken te zien om de kuikens te verjagen. De Gruttokuikens hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt en in ieder geval in Mastenbroek zijn toch veel kuikens vliegvlug geworden. Dit zijn met name de “vroege” vogels die eind april - begin mei al uit het ei gekropen zijn.

Kortom: Het vluchtstrokenbeheer werkt en vergroot de levenskansen van de kuikens.

Het wachten is nu op de kaarten van de deelnemers zodat deze weer aangeleverd kunnen worden bij de provincie.

 

Nederland Weidevogelrijk.

 

 

Bestuur:

 

Jan van der Weerd, voorzitter 0525-621365

Henk van Dijk, penningmeester en ganzenzie 038-3388212

Harriët van 't Oever, secretaris 0525-620544

Joop Beens, weidevogelcie  038-3856347

Dirk van Ittersum, ganzencie 038-3446418

Dick Pelleboer, 038-3557621

André Blankvoort, afgev. In klankbordgroep IJsseldelta Zuid 06-10461055

Robert Prins, kolkencie 038-3333677

 

 

In Nederland zijn 15 deelgebieden aangewezen waar een proef loopt voor weidevogelbeheer in de toekomst. Via  ANV Camperland is in Mastenbroek aan de Nieuwe Wetering een gebied geselecteerd. In totaal doen 19 agrariërs hier aan mee. In dit gebied zitten ca. 100 paar Grutto’s. Dit aantal is ten opzichte van vorig jaar zeker niet minder en de 1e indruk is dat de resultaten goed zijn.  De belangrijkste maatregelen om kuikens vliegvlug te laten worden zijn het bekende strokenbeheer, maar ook kunnen o.a. maaitrappen, rustperioden voor hele percelen of akkerranden afgesloten worden. Dit kan zelfs nog in mei, waardoor de flexibiliteit toeneemt. Hier is ook in een aantal gevallen gebruik van gemaakt. Bij tellingen van de vogels met jongen is gebleken dat kuikens graag op voorgeweid land (tot 30-4) zitten. Is dit niet aanwezig dan kruipen ze in de vluchtstroken. Grasland van ca. 15-20 cm is het beste. Dit kan in mei gerealiseerd worden door maaitrappen toe te passen. Is er alleen maar “kaal land” dan blijkt dat de reiger de grootste schade aanricht onder de kuikens – hier zijn er veel te veel van.

Een nadeel van de dit project is het vele administratieve werk, maar daar is het dan ook een proefproject voor. Wellicht kan dit in de definitieve regeling vanaf 2009 wat eenvoudiger.

 

Joop Beens

 

Bypass Kampen.

 

Het bestuur van de ANV heeft besloten zitting te nemen in de klankbordgroep van IJsseldelta Zuid. Indien besloten wordt de hoogwatergeul aan te leggen in welke vorm dan ook, acht het bestuur het waardevol mee te denken om de gronden te laten blijven beheren door de agrarische ondernemers. Mocht u hier als lid enige opmerkingen, bedenkingen of ideeën bij hebben dan staan wij als bestuur hier graag open voor. Bel of mail ons dan even.

 

André Blankvoort