Tekstvak:           Nieuwsbrief

   

Jaargang 5, nummer 16, juni  2011  

 
 

 Bestuursverkiezing

Tijdens de afgelopen voorjaarsvergadering waren we helaas niet in staat om de open gevallen vacature een kandidaat te benoemen. Mede naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief zijn wij in gesprek met een nieuwe enthousiaste kandidaat. Wij hopen in de najaarsver-gadering u hierover te kunnen mededelen.

 

Weidevogelcommissie

De eerste indruk van het resultaat op de weidevogels lijkt voor de polder Mastenbroek goed. Het gebied was niet zo extreem droog als gevolg van de hogere waterstanden. In de buitenpolders en ten zuiden van Kampen hebben de vogels veel hinder gehad van de droogte. Naar verwachting zijn hier weinig vogels groot gekomen. Nadat alle gegevens zijn verzameld zullen deze bekend worden gemaakt.

Volgens informatie van de provincie worden de SNL vergoedingen van het seizoen 2010 uiterlijk 30 juni 2011 uitbetaald. Met betrekking tot de U bocht constructie zijn de betrokkenen onlangs geïnformeerd door de weidevogelcoördinator. Nadat de subsidies zijn ontvangen zal uitvoering worden gegeven aan de afgesproken verrekening. Ondanks de meerdere keren genoemde bezuinigingen op de natuur, kunnen de aflopende SAN contracten voor het seizoen 2012 worden omgezet naar de nieuwe subsidieregeling SNL.

De aanleg van de bypass in Kampen leidt tot een verlies van het leefgebied voor een 50 tal gruttoparen. Hiervoor wordt door de gemeente Kampen en de Provincie naar natuurcompensatie gezocht in de IJsseldelta. In eerste instantie ging de voorkeur uit naar een aaneengesloten gebied van een 100 ha. Als ANV zijn we van mening dat kleinere gebieden een groter effect resulteren. Onze voorkeur gaat uit naar het opstarten van 3 of 4 Gruttoboerderijen. De compensatie dient voor de aanleg van de bypass te worden gerealiseerd. Contracten en beheersovereenkomsten worden in samenwerking met de ANV Camperland afgesloten.

 

Ganzencommissie

Belangrijke informatie voor de deelnemers die een contract hebben afgesloten voor de ganzen foerageer regeling. Ook voor het komende groeiseizoen is het weer mogelijk om gewas roulatie (grasland naar maïsland of maïsland naar grasland) door te geven. Het is echter niet mogelijk om meer (of extra) grond onder deze regeling te brengen. De ANV zorgt ervoor dat de roulatie verzoeken correct en op tijd (voor 31 juli) aan de Dienst Regelingen worden doorgegeven. Op woensdag 13 juli van 10.00 tot 12.00 uur in het Trefpunt, Kerkweterering te Mastenbroek organiseert ANV Camperland een inloop ochtend voor de deelnemers die gewas roulatie willen doorgeven. Deze nieuwsbrief is tevens de uitnodiging, u ontvangt hierover geen afzonderlijk bericht meer. U dient hiervoor een kaart met de oppervlakte en de nummers van de percelen van uw bedrijf mee te nemen of de uitdraai van de laatste beschikking beheerssubsidie. Contactpersonen Henk van Dijk (06-15333530) en Ton Fleer (06-27298246).

Volgens onze gegevens hebben alle betalingen m.b.t. de foerageergebieden van het afgelopen seizoen door de Dienst Regelingen nu plaatsgevonden. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u contact opnemen met onze ganzencoördinator. 

 

Groen Blauwe Diensten

De gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland hebben het initiatief genomen om voor hun buitengebied de stimuleringsmaatregel Groen Blauwe Diensten voor particulier landschaps-onderhoud op te zetten. De uitvoering van deze maatregel is in handen van de Stichting Particuliere Landschapdiensten IJsseldelta+. Deze Stichting maakt gebruik van de kennis en inzet van de ANV Camperland en voeren samen de werkzaamheden uit. De ANV heeft hiertoe met de Stichting een overeenkomst gesloten. In de vorige Nieuwsbrief hebben wij melding gemaakt van het feit dat 5 kolken zijn geïnventariseerd op achterstalling onderhoud. Inmiddels zijn hiervoor de offertes aangevraagd en zal binnenkort de gunning voor de uitvoering van de werkzaamheden (september /oktober) plaatsvinden. De kosten vallen volledig binnen de subsidieregeling van de GBD. Een succesvolle afsluiting van een lange periode van overleg en voorbereiding. De ANV is nu naarstig op zoek naar nieuwe landschapselementen in de IJsseldelta. De gemeenten willen zo mogelijk nog voor 1 december 2011 voor 1 mln. aan contracten afsluiten. Naast de bijdrage van de gemeenten wordt het bedrag door de provincie Overijssel verdubbeld.

Hoe werkt het: Particuliere eigenaren en beheerders die een landschapselement op hun grondgebied willen aanleggen, een bestaand element beheren of onderhouden, dragen bij aan behoud van het unieke cultuurhistorisch landschap in de IJsseldelta. Zij leveren in feite een groene of blauwe dienst aan de samenleving. Het is logisch dat de eigenaar ook een vergoeding krijgt voor deze dienst. Dat kan met de subsidie binnen GBD. De GBD in de IJsseldelta worden door de gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland aangeboden. Deze gemeenten hebben hun visie op het landschap vastgelegd in een Landschapsontwikkelingsplan (LOP).

De ANV wil zich nog oriënteren op andere kolken welke in de regeling kunnen vallen. Tevens zijn naast de kolken diverse andere landschapselementen welke voor vergoeding (aanleg, herstel en beheer) in aanmerking kunnen komen. Hierbij moet worden gedacht aan: haag, knotbomen, kreek, lanen, elzensingel, eendenkooi etc. Informatie kan hierover worden verstrek door de coördinator Groen Blauwe Diensten Andre Blankvoort.

Bij deze nieuwsbrief is een inlegvel gevoegd met aanvullende informatie en welke u kunt gebruiken voor een eventuele aanmelding. U mag de brief ook doorgeven aan familie of kennissen welke hiervoor  belangstelling hebben.  

 

 

 

Website ANV

Er wordt momenteel gewerkt aan de bouw van een website voor de vereniging. De eerste versie van de site is inmiddels te benaderen via www.anv-camperland.nl. De komende tijd zullen nog foto's en interessante links worden toegevoegd. Doel van de website is de communicatie met de leden verder te professionaliseren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de nieuwsbrief niet meer met post wordt verzonden maar op de website komt te staan en dat de leden een per email een linkje krijgen naar de nieuwsbrief. Met de website is het een ieder geval mogelijk de leden vaker en goedkoper te informeren over zaken die te maken hebben weidevogelbeheer, ganzen en groene en blauwe diensten. Ook nieuwsberichten die hierover gaan zullen op de actueelpagina van de site komen.

Leden die suggesties hebben over de site kunnen terecht bij Cor Pierik. E-mailadres info@anv-camperland.nl

 

Vereniging is groeiende

Momenteel heeft de onze vereniging 161 leden en blijft gestadig groeien. De vereniging heeft hiermede aangetoond bestaansrecht te hebben en te voorzien in de behoefte van zowel onze leden als diverse overheidsinstanties. Ook onze activiteiten in de Groen Blauwe Diensten t.w. de aanleg en onderhoud van particuliere landschapselementen, doen het ledenaantal verder groeien.

 

 

 

Bestuur:

Jan van der Weerd, voorzitter 0525-621365
Stefan van de Weg, secretaris 06-19844966

Henk van Dijk, penningmeester 038-3388212

Ganzencie: Henk van Dijk

Weidevogelcie:

Joop Beens, 038-3856347

Stefan van de Weg 06-19844966

g/b diensten:

André Blankvoort 06-10461055

Dick Pelleboer 038-3557621

Cor Pierik, 038-3856826

Kolkencie : Rutger Kloek 038-3636273        

Klankbordgr. IJsseldelta-Zuid: André Blankvoort

Vertegenw. LTO: Peter van Dalfsen 038-3446462

Ondersteuning : Wim Baër 06-22023019