Tekstvak:           Nieuwsbrief

   

Jaargang 5, nummer 15, maart  2011  

 
 

 Gastspreker Piet Jansen

De heer Jansen (gedeputeerde provincie Overijssel; anderen zeggen onze minister van landbouw en water in Overijssel) heeft zich in Overijssel jarenlang ingezet voor een sterke landbouw en een gezonde natuur. Hij is onze gastspreker op de voorjaarsverga-dering. Door zijn inzet voor de landbouw en natuur in Overijssel heeft hij regelmatig in de keuken gekeken van de Haagse plannenmakers en de vertaalslag naar het beleid in Overijssel mede vorm gegeven.

De heer Jansen geeft zijn visie op de verdere inrichting en het beheer van het agrarische landschap in Overijssel. Verder vertelt de heer Jansen in welke opzichten Natura 2000, de EHS en de groene en blauwe diensten in de toekomst een rol kunnen gaan spelen voor de ondernemers in het IJsseldeltagebied. De heer Jansen neemt zeer binnenkort afscheid als

gedeputeerde.  

 

Voorjaarsvergadering       

Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u tevens de uitnodiging voor de voorjaarsvergadering op 16 maart 2011.

 

Bestuursverkiezing

Voor de komende bestuursperiode zijn twee leden volgens de statuten aftredend. Eén lid heeft zich herkiesbaar gesteld. Dit betekent dat er in elk geval 1 vacature is. Benoeming binnen het bestuur vindt plaats voor een periode van 3 jaar. Het bestuur is naarstig op zoek naar een nieuwe enthousiaste kandidaat. Belangstellenden kunnen zich tot een week voor de vergadering melden bij de voorzitter.

 

Weidevogelcommissie

Weidevogelboeren gezocht. Op dit moment is het waterschap op zoek naar natuur-compensatie voor de dijkverlegging bij Wilsum (IJsseldelta-zuid). Het gaat om ca. 10 ha. wat gecompenseerd zou moeten worden voor weidevogels. Via de gebieds-coördinator Jan-Olaf Tjabringa wordt er nu gekeken of er 1 of 2 bedrijven zijn die een langdurig (30 jaar) contract willen afsluiten voor weidevogelbeheer.

Daarna komt de compensatie voor de bypass bij Kampen ook nog aan de orde. Hier zal op termijn ook gezocht worden naar duurzame contracten die het verlies van weidevogel-paren tegen moet gaan. Dit zal binnen 1 a 2 jaar gestart worden bij voldoende belang-stelling. Wie belangstelling heeft kan zich melden bij het secretariaat van de ANV.

Snl 2011. Er zijn voor ca. 50 ha –oude SAN contracten overgesloten. Nieuwe ha’s. zijn dit jaar vanwege de bezuinigingen van het kabinet niet mogelijk. Op 15 december is het Collectieve Weidevogelbeheerplan IJsseldelta 2011 ingediend bij de provincie.

 

Ganzencommissie

Ook voor het komende groeiseizoen is het weer mogelijk om gewas roulatie (grasland naar maïsland of maïsland naar grasland) door te geven aan Dienst Regelingen. Rond de maand juli organiseert ANV Camperland een bijeenkomst voor de deelnemers die gewas roulatie willen doorgeven. In de volgende nieuwsbrief volgt hier over meer informatie.

 

Groen Blauwe Diensten

De gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland hebben het initiatief genomen om voor hun buitengebied de stimuleringsmaatregel Groen Blauwe Diensten voor particulier landschaps-onderhoud op te zetten. De uitvoering van deze maatregel is in handen van de

Stichting Particuliere Landschapdiensten IJsseldelta+. Deze Stichting maakt gebruik van de kennis en inzet van de ANV Camperland en voeren samen de werkzaamheden uit. De ANV heeft hiertoe met de Stichting een overeenkomst gesloten. In de vorige Nieuwsbrief hebben wij melding gemaakt van het feit dat 5 kolken zijn geïnventariseerd op achterstalling onderhoud. Binnenkort zal de ANV namens de eigenaren de offertes aanvragen voor de uit te voeren werkzaam-heden. De werkzaamheden zullen zo mogelijk in het najaar van 2011 worden uitgevoerd. Nadat de offertes zijn uitgebracht worden deze voorgelegd aan de SPLIJ+. Deze beoordeelt of de offerte passend is binnen de regeling. Binnen de regeling wordt gewerkt met ESF normen voor wat betreft de vergoeding. De eigenaar sluit met de SPLIJ+ een contract voor het éénmalige achterstallige onderhoud (herstelplan) en het beheerplan. De ANV begeleidt dit proces.

De ANV moet zich nog oriënteren op andere kolken welke in de regeling kunnen vallen. Tevens zijn naast de kolken diverse andere landschapselementen welke voor vergoe-ding (herstel en beheer) in aanmerking kunnen komen. Hierbij moet worden gedacht aan houtwal, haag, knotbomen, lanen, elzensingel, rietland, eendenkooi etc. Informatie kan hierover worden verstrek door de coördinator Groen Blauwe Diensten van de ANV Andre Blankvoort.

 

Contributie 2011

Bij deze Nieuwsbrief gevoegd de factuur voor de contributie voor het jaar 2011. Wij zijn er trots op dat we de contributie nog steeds op het zelfde niveau kunnen houden. De automatische incasso zal rond 1 april plaatsvinden. Voor degene die geen machtiging hebben afgegeven verzoeken wij u de contributie rond deze datum over te maken.

 

Website ANV

Er wordt momenteel gewerkt aan de bouw van een website voor de vereniging. De eerste versie van de site is inmiddels te benaderen via www.anv-camperland.nl. De komende weken zullen nog foto's en interessante links worden toegevoegd. Doel van de website is de communicatie met de leden verder te professionaliseren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de nieuwsbrief niet meer met post wordt verzonden maar op de website komt te staan en dat de leden een per email een linkje krijgen naar de nieuwsbrief. Met de website is het een ieder geval mogelijk de leden vaker en goedkoper te informeren over zaken die te maken hebben weidevogelbeheer, ganzen en groene en blauwe diensten.

Leden die suggesties hebben over de site kunnen terecht bij Cor Pierik. Emailadres info@anv-camperland.nl

 

Voorjaarsvergadering ANV

Camperland 16 maart 2011

 

Geachte leden,

 

Graag nodigen wij u uit voor onze najaarsvergadering op woensdag 16 maart

2011 om 20.00 uur in ’t Trefpunt, Kerkwetering 1 te Mastenbroek.

Na de pauze zal de heer Piet Jansen Gedeputeerde van de provincie

Overijssel gastspreker zijn.

 

Graag tot ziens,

met vriendelijke groet,

Bestuur ANV Camperland

 

Agenda

-      19.45 uur Inloop met koffie

-      20.00 uur Opening door de

Voorzitter, Jan van der Weerd

-      Verslag van de najaarsvergadering   

van 27 oktober 2010

          Verslag van de secretaris                        Verslag van de penningmeester

-      Vaststelling kascommissie

-      Bestuurssamenstelling

 

-      Pauze met koffie

 

-      21.00 uur spreker Dhr. Piet Jansen

Gedeputeerde provincie Overijssel

-      Rondvraag

-      Ca. 22.00 uur Afsluiting met een drankje

 

Nb. Verslagen van de najaarsvergadering en van de secretaris zijn achter in de zaal beschikbaar.

 

 

Bestuur:

Jan van der Weerd, voorzitter 0525-621365
Stefan van de Weg, secretaris 06-19844966

Henk van Dijk, penningmeester 038-3388212

Ganzencie: Henk van Dijk

Weidevogelcie:

Joop Beens, 038-3856347

Stefan van de Weg 06-19844966

g/b diensten:

André Blankvoort 06-10461055

Dick Pelleboer 038-3557621
Henk Koers 038-3636596

Cor Pierik, 038-3856826

Kolkencie : Rutger Kloek 038-3636273        

Klankbordgr. IJsseldelta-Zuid: André Blankvoort

Vertegenw. LTO: Peter van Dalfsen 038-3446462

Ondersteuning : Wim Baër 06-22023019