Tekstvak:           Nieuwsbrief

Jaargang 4, nummer  8, januari 2009  

 
   

 

 

 


Nieuwe regeling Natuur en Landschap

 

Deze week is de nieuwe subsidieregeling voor natuur en landschap in hoofdlijnen bekendgemaakt.

 

Onderdeel hiervan is de regeling voor weidevogels. De oude SAN en S/N regelingen verdwijnen en hiervoor in de plaats komt een

Gebiedsgerichte aanpak zoals  ook al de werkwijze was in het proefproject Nederland Weidevogelrijk.

 

De IJsseldelta is aangewezen als kerngebied met ANV “Camperland” als gebiedscoördinator. De regeling gaat per 01-01-2010 van start en

dat betekent dat er nog heel wat werk verzet moet worden.

 

De basis van deze subsidieregeling is namelijk een weidevogelplan dat moet worden goedgekeurd door de provincie. Deze moet dit najaar worden aangeleverd.

Hierin komen de doelstellingen te staan voor de IJsseldelta. Uitgangspunt hierbij is voorlopig “houden wat wij hebben”. Doelstelling is om voldoende kuikenland te realiseren om te voorkomen dat de kritische soorten afnemen.

In dit plan wordt aandacht besteed aan o.a. de soorten die voorkomen, het gewenste beheer en de inrichting, de monitoring en kwaliteitsbewaking.

Dit moet leiden tot een begroting, waarvoor uiteindelijk financiering wordt aangevraagd bij de provincie.

 

Maatregelen die genomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld uitgesteld maaien, voorbeweiding, vluchtstroken kuikenstroken, plas dras etc.

In dit plan worden alle beheerders meegenomen, dus niet alleen agrariërs, maar ook particulieren, Staatsbosbeheer, natuurmonumenten etc.

Vergaande samenwerking is dus noodzakelijk. Het is de bedoeling dat dit plaats gaat vinden via de weidevogelkring.

 

Na goedkeuring kan inschrijving volgen vanaf november.

 

Op de website www.natuursubsidie.nl kunt u al het een en ander lezen over de nieuwe regeling. Meer info volgt.

 

Joop Beens

 

Ganzenbeheer 2009

 

Zodra de data bekend zijn voor de openstelling van de ganzenfourageerregeling 2009 / 2010, zullen wij een zittingsmorgen of middag organiseren. Het is dan mogelijk om gewasrotaties (mais / gras) door te geven of om nieuwe hectares aan te vragen.

 

Henk van Dijk

 

 

Gebiedsmakelaar IJsseldelta

 

De afgelopen maanden heeft u wellicht al iets gemerkt van mijn aanwezigheid in de IJsseldelta. Per 1 februari ben ik, Jan-Olaf Tjabringa, gebiedsmakelaar in de IJsseldelta. Een nieuwe uitdaging voor mij in een nieuw gebied. Makelen van ideeën, dat is waar het over gaat. En ideeën zijn er voldoende in een gebied dat volop in beweging is. 

Er is een toenemende behoefte aan natuur, recreatie, waterberging en bijvoorbeeld (landelijk) wonen. Ook ligt er een opgave om de plattelandseconomie minimaal op peil te houden, dan wel te versterken. Agrarische ondernemingen staan in veel gevallen op een punt om te kiezen tussen de noodzakelijke schaalvergroting, verbreding of beëindiging van hun bedrijf. Hoe dan ook ze spelen een heel belangrijke rol in de ontwikkelingen in het landelijk gebied. De provincie Overijssel, de gemeenten Kampen, Zwolle, Zwartewaterland en het Waterschap hebben doelstellingen voor het landelijke gebied ontwikkeld. Om een en ander geïntegreerd met elkaar te realiseren, ben ik aangesteld om die ontwikkelingen te stroomlijnen, om initiatiefnemers bij elkaar te brengen en deze te koppelen met financiers en andere spelers in het veld: een onafhankelijke gebiedsmakelaar.

Een van de belangrijkste taken is om draagvlak te verwerven voor de gebiedsprogramma’s die er liggen. Het is voor mij dan ook van groot belang om alle verenigingen, stichtingen en andere partijen en personen te leren kennen en te weten op welke wijze we kunnen samenwerken. De ANV Camperland speelt een belangrijke rol als het gaat om weidevogelbeheer en deze rol zal uitgebreid worden door de nieuwe subsidieregeling natuur & landschap. De afgelopen weken heb ik me met het onderwerp weidevogelbeheer bezig mogen houden in het kader van de compensatieregeling door de bouw van Stadshagen I en II. Om het onderwerp weidevogelbeheer niet alleen vanuit documenten te ‘beleven’ heeft Joop Beens mij op een prachtige zaterdagmorgen kennis laten maken met het veldwerk. Uiteindelijk draait het ook om de resultaten die zichtbaar zijn in het veld.

Weidevogelbeheer is niet het enige onderwerp waarvoor ik mij inzet. Diezelfde zaterdagmorgen heb ik een fietstocht gemaakt met leden van de Vereniging Dorpsbelangen

’s -Heerenbroek. Het is een groep bewoners vol met ideeën voor de leefbaarheid binnen het dorp en de wijze waarop dorpsparels daar een bijdrage aan kunnen leveren. Als gebiedsmakelaar hoop ik hen verder te kunnen helpen met alle ideeën.   

Op de website www.gebiedsmakelaarijsseldelta.nl treft u meer informatie aan. Zo ook over de Groen-Blauwe Diensten. Een vorm van landschapsbeheer waar de ANV Camperland de komende jaren ongetwijfeld een rol in gaat spelen. Ik zie uit naar een verdere samenwerking op allerlei gebieden. Wanneer u ideeën heeft voor het buitengebied, vragen etc., neem dan contact met mij op. De contactgegevens vindt u eveneens op de website.

 

Jan-Olaf Tjabringa

Gebiedsmakelaar IJsseldelta

Tel: 088-7844300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur:

Jan van der Weerd, voorzitter 0525-621365
Henk van Dijk, penningmeester en ganzencie 038-3388212

Harriët van 't Oever, secretaris

0525-620544

Joop Beens, weidevogelcie  038-3856347

Dirk van Ittersum, ganzencie 038-3446418

Dick Pelleboer, 038-3557621
André Blankvoort, afgev. in klankbordgroep IJsseldelta Zuid

06-10461055

Stefan van de Weg 06-19844966

Rutger Kloek, kolkencie 038-3636273     

Robert Prins, kolkencie