Tekstvak:           Nieuwsbrief

   

Jaargang 5, nummer 13, mei 2010  

 
 

 

 Ledenvergadering maart 2010

 

In de afgelopen ledenvergadering hebben bij de bestuursverkiezing Joop Beens en Henk van Dijk zich herkiesbaar willen stellen voor de komende zittingsperiode. We zijn verheugd, vanwege hun grote ervaring, deze twee personen voor de vereniging te kunnen behouden. Van het secretariaat Harriet van ’t Oever hebben we afscheid genomen. Harriet was reeds bij de start van de ANV lid van het bestuur. Wij bedanken haar voor het vele werk wat zij voor ons allen heeft gedaan. Voor de ontstane vacature werd door het bestuur Cor Pierink voorgedragen. Deze voordracht werd unaniem door de leden overgenomen. Hij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor. Ter vervanging van Harriet hebben we in de afgelopen bestuursvergadering Stefan van de Weg bereid gevonden het secretariaat op zich te nemen.     

 

Kolken

 

Het onderhoud aan de kolkenstaat staat al geruime tijd op de agenda van de ANV. Het Landschaps Ontwikkel Plan (LOP) wordt binnenkort door de gemeentes Kampen, Zwolle en Zwartewaterland vastgesteld. De kolken maken als belangrijk landschapselement deel uit van het plan. Afgelopen periode is overleg geweest met meerdere deelnemende partijen. Op basis van een pilot zijn zes kolken geselecteerd met een achterstand in onderhoud. Onder verantwoordelijkheid van de Uitvoeringsorganisatie Groen Blauwe Diensten zal mogelijk dit jaar nog e.e.a. in voorbereiding/uitvoering worden genomen.

Binnenkort, medio juni, zal een voorlichtingsavond worden georganiseerd voor de eigenaren welke deel uit maken van de pilot. 

 

Weidevogels

 

Begin april werd in de media melding gemaakt van grote vormen van predatie onder de nesten. Met de name vos kon hiervoor als de grote veroorzaker worden aangewezen. De eerste tellingen geven naar schatting een zelfde resultaat als vorig jaar. Op zich kunnen we hier tevreden over zijn.

De nieuwe SNL regeling was dit jaar voor het eerst van kracht. De aanvragen werden als een collectief bij de provincie ingediend. De invoering van de nieuwe regeling verliep niet geheel vlekkeloos. Door onze weidevogel coördinator is veel overleg gevoerd met de Provincie, LNV en DR. Met de leden heeft zoveel mogelijk terugkoppeling plaats gevonden.

 

Ganzen

 

N.a.v. vragen op de ledenvergadering: Voor de overzomerende ganzen is en afschot vergunning afgegeven. Het is niet mogelijk om op korte termijn fourageer gebieden te verplaatsen van elders in het gebied naar Kamperveen. Contracten worden gesloten voor een periode van 6 jaar. Het is belangrijk om schade buiten de periode van de regeling, dus van  overzomerende ganzen, altijd te melden bij het Faunafonds. Aan hand van de cijfers van dit fonds kan de Provincie gebieden aanwijzen.

Komende zomer is er weer de mogelijkheid om rotatie uitbreidings verzoeken (binnen de gebieden) door te geven. De ANV zal hiervoor zorgdragen. Een datum voor een bijeenkomst zal in de volgende nieuwsbrief worden vermeld.   

 

Nieuw bestuurslid Cor Pierik

 

Ik ben Cor Pierik en sinds april 2010 bestuurslid van de Agrarische Natuurvereniging Camperland.  Eerst maar even een paar persoonlijke gegevens. Ik ben 44 jaar, getrouwd met Karin. We hebben vier kinderen en runnen samen een veehouderijbedrijf met een toeristische tak aan de dijk tussen Hasselt en Genemuiden.  Het bedrijf ligt midden in een natuurge-bied. Daarom snappen we als geen ander dat in dit gebied landbouw en natuur elkaar hard nodig hebben.  In de uiterwaarden van het  Zwarte Water heeft een streekeigen natuur (bv. weidevogels en kievitsbloemen) geen bestaan zonder landbouw. Anderzijds heeft de landbouw hier geen bestaansrecht zonder natuur. 

Ik zal in de agrarische natuurvereni-ging mijn best doen om daar waar de landbouw botst met natuur zuivere afwegingen te maken met een scherp oog voor beide belangen. Ook op de punten waar het ene natuurbelang botst met het andere natuurbelang moeten keuzes worden gemaakt. Kiezen we voor de weidevogel of de ooievaar? Kiezen we voor de ganzen in de winter of ook in de zomer? Het agenderen van dergelijke onderwerpen lijkt me van groot belang voor de natuur en landbouw in het werkgebied van Camperland.

Naast mijn werk op de boerderij ben ik werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag. Bij het CBS schrijf ik artikelen op basis van statistieken over landbouw, natuur, bedrijven en internationale handel. Verder staat er veel meer over waar we me bezig zijn in de weblog van het Boerendiekhuus.

www .boerendiekhuus.nl

Afvaardiging LTO

 

De heer Gert Simon Douma nam als afgevaardigde van het LTO deel aan de bestuursvergaderingen van de ANV. Tevens nam hij namens de ANV plaats in de adviesraad van het Nationaal Landschap IJsseldelta. De heer Douma wordt opgevolgd door de heer Peter van Dalfsen. Onze voorzitter Jan van der Weerd zal de plaats innemen in de adviesraad. Wij bedanken Gert Simon voor zijn werkzaamheden en heten zijn opvolger van harte welkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur:

Jan van der Weerd, voorzitter 0525-621365
Stefan van de Weg, secretaris 06-19844966

Henk van Dijk, penningmeester 038-3388212

Ganzencie: Henk van Dijk

Weidevogelcie:

Joop Beens, 038-3856347

Stefan van de Weg 06-19844966

g/b diensten:

André Blankvoort 06-10461055

Dick Pelleboer 038-3557621
Henk Koers 038-3636596

Cor Pierik, 038-3856826

Kolkencie : Rutger Kloek 038-3636273        

Afgev. in Klankbordgroep IJsseldelta-Zuid: André Blankvoort

Ondersteuning : Wim Baër 06-22487585