Tekstvak:           Nieuwsbrief

   

Jaargang 4, nummer 12, november 2009  

 
 

 

 Najaarsvergadering

 

De Najaarsvergadering is opnieuw gepland. 8 december 2009 bent u welkom in het Trefpunt, Kerkwetering 1 te Mastenbroek.

De uitnodiging vindt u bijgesloten.

 

Ganzen

 

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief wordt duidelijk dat het IPO (InterProvinciaalOverleg) een brief zal schrijven aan de deelnemers van de ganzenregeling met uitleg van het probleem en (belangrijker) dat in week 4 van 2010 de betaling volgt.

 

Gronden verkopen als natuurbestemming?

 

In het gebied van ANV Camperland zijn vanuit de overheid diverse plekken aangewezen om op termijn in te richten voor nieuwe natuur (EHS, uiterwaarden). Hierbij wordt de datum van 2018 genoemd om deze gronden te verwerven. Op dit moment is er veel discussie of men deze gronden wel kan kopen en of de peildatum van 2018 strikt moet worden gehanteerd. Hieruit denkend zouden er de volgende mogelijkheden zijn voor deze gronden:

1.    Eigenaar houdt de grond

Indien de gronden door de overheid om welke reden dan ook (hierover is dus nog discussie) niet aankocht worden, kan men gewoon agrarisch beheer toepassen. Wel zou men kunnen denken dat er bepaalde restricties komen.

2.    Eigenaar verkoopt de grond aan

de overheid (DLG), waarna deze wordt doorgesluisd naar Staatsbosbeheer.

Voordeel hierbij is: men ontvangt de waarde van de grond. Nadeel is dat de gronden bij Staatsbosbeheer terechtkomen, waarbij moeilijk te bepalen is wat er met de gronden gebeurt.

3.    Eigenaar doet de grond zelf in

de natuur. En krijgt hiervoor van de overheid 80% van de waarde van de grond terug. Als het verdrag van Linschoten doorgaat krijgt men zelfs 100% van de waarde van de grond terug, terwijl men wel eigenaar blijft.

Voordeel hierbij is dat men zelf eigenaar blijft en zeggenschap houdt over wat er met de grond gebeurd in overleg met DLG. Grond krijgt uiteraard wel natuurbestemming en beheer zal als zodanig moeten worden uitgevoerd.

4.    Eigenaar verkoopt de grond aan

de ANV, waarna de ANV de grond in de natuur doet en terugverpacht aan de eigenaar.

Als de eigenaar om welke reden dan ook de grond wil verkopen zou wellicht de ANV een partij kunnen zijn i.p.v. de overheid. Voordeel is dat de gronden beheerd worden door een vereniging met agrarische achtergrond waarbij dus ook richting het beheer die kant op wordt gedacht binnen de natuurbestemming. Dit punt is nieuw voor de ANV, dus wanneer dit aan de orde komt, zal dit in overleg met een grondeigenaar worden opgepakt.

 

De bovenstaande opties zijn genoemd om gronden binnen de invloed van de agrarische sector te behouden.

 

Mestaanwending op natuurgrond.

 

Of en welke hoeveelheid mest op natuurland mag worden aangewend, is afhankelijk van wat daarover in het beheer is vastgelegd. Is er over het gebruik niets vastgelegd en gaat het om een perceel met meer dan 50% gras, dan mag er 170 kg N en 70 kg fosfaat worden aangewend. Wordt de 50% niet gehaald dan mag slechts 20 kg fosfaat worden aangewend. Natuurterreinen tellen niet mee bij de berekening van de gebruiksruimte. Mestaanwending op natuurgrond is een afvoer van het bedrijf. Wanneer de afstand hemelsbreed niet groter is dan 20 km, dan gelden forfaitaire normen. De mest hoeft dan niet gewogen en bemonsterd te worden, wel is een vervoersbewijs noodzakelijk. Afhankelijk van wat in het beheer is vastgelegd mag de ondernemer wel dieren laten grazen. Er is dan sprake van uitscharen. De ondernemer moet dan bijhouden wanneer, waar en hoeveel dieren hij uitschaart. De productie van mest door deze dieren hoeft de ondernemer niet mee te nemen bij de bedrijfsproductie. Meer info via LNV-loket.

 

Administratieve ondersteunende kracht.

 

In onze laatste nieuwsbrief van september 2009 hebben we vanwege het toenemende aantal taken van de vereniging een vacature opengesteld. We zijn blij te kunnen melden hiervoor een kandidaat te hebben gevonden. Hij stelt zich zelf even aan u voor:

 

Mijn naam is Wim Baër, 57 jaar, gehuwd en vader van drie zonen. Hoewel mijn naam het niet direct verhuld ben ik een geboren en getogen Kampenaar. Ook mijn verre voorouders waren bewoners van deze stad. In het dagelijks leven ben ik hoofd van de Afd. Financiën & Economische Zaken van de Regiopolitie Flevoland. Ik werk hier nu 31 jaar. Daarvoor werkte ik 9 jaar bij de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Mijn hobby, en dat kan haast ook niet anders als je solliciteert bij uw vereniging, is de natuur. Naast dat ik graag mag vissen, heb ik grote belangstelling voor de weidevogels. Het vroege voorjaar met die duizenden kleuren groen, de baltsende geluiden van de kievit en dan dat eerste nest is voor mij elk jaar weer een feest.

Voor de vereniging geen onbekende, in 2005 heb ik met veel plezier in een klein werkgroepje mee mogen werken aan de oprichting van de vereniging. In meerdere huiskamers werden de plannen voorbereid en uitgewerkt. Dit was een mooie tijd en kijk er met een goed gevoel op terug.

Ik hoop dat ik met mijn werkzaamheden een goede aanvulling kan geven aan de doelstelling van onze vereniging. Ik ga er voor.  

 

Wim Baër

 

Gezocht nieuw bestuurslid

 

In het voorjaar is er een bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar. Bent u of weet u een nieuw bestuurslid voor de ANV? Meldt u dan bij één van ons.

 

 

Bestuur:

Jan van der Weerd, voorzitter 0525-621365
Harriët van 't Oever, secretaris

0525-620544

Henk van Dijk, penningmeester 038-3388212

Ganzencie: Henk van Dijk

weidevogelcie:

Joop Beens, 038-3856347

Stefan van de Weg 06-19844966

g/b diensten:

André Blankvoort 06-10461055

Dick Pelleboer 038-3557621
Henk Koers 038-3636596

kolkencie : Rutger Kloek 038-3636273         

Afgev. in Klankbordgroep Ijsseldelta-Zuid: André Blankvoort