Tekstvak:           Nieuwsbrief

   

Jaargang 5, nummer 14, oktober 2010  

 
 

 


 


Op de achterzijde van deze nieuws-brief is tevens de uitnodiging voor de najaarsvergadering opgenomen.

 

Weidevogelcommissie

Met horten en stoten is dit jaar de nieuwe regeling Subsidie Natuur en Landschap gestart. Uiteindelijk kan toch gesproken worden van een redelijke start. Meer dan de helft van alle gruttoparen verblijft op percelen van SNL deelnemers. Toch waren er ook nog enkele deelnemers die uiteindelijk niet meededen.

Het seizoen is voor zover wij dat kunnen nagaan goed verlopen. Een voordeel van het koude voorjaar was dat de 1e snee veel later gemaaid is dan normaal. Veel kuikens waren toen al zo groot dat ze een goed heenkomen konden zoeken in ongemaaide percelen. Bij de kuikentelling eind mei zijn er nog veel paren met jongen geteld.

Tijdens onze najaarsvergadering zult u hierover verder tekst en uitleg krijgen.

 

Wij kregen uit het veld een alarmerend bericht van een deelnemer die controle had gehad van de AID. De controleur vertelde dat het niet nakomen van de SNL-voorwaarden ook gevolgen had voor de toeslagen die de deelnemers krijgen. Wij weten niet hoe deze meneer hier bij komt. Het is uitdrukkelijk toegezegd door zowel provincie als IPO (Inter Provinciaal Overleg) dat het niet naleven van SNL regels geen gevolgen heeft voor de premies. Wij hebben dit signaal onmiddellijk doorgegeven naar de provincie die dit nu uitzoekt. De afspraken die gemaakt zijn tussen het IPO en de AID zouden schriftelijk aan ons bevestigd worden en wij gaan er van uit dat wij hier binnenkort bericht over krijgen.

Zoals u allemaal vorige week in de krant hebt kunnen lezen, wil het nieuwe

 

kabinet pas op de plaats maken met de aankoop van nieuwe natuur. De provincie Overijssel had hier al behoorlijk wat voorgeschoten. Nu het er op lijkt dat er geen geld meer uit Den Haag komt, heeft de provincie besloten om voorlopig geen land meer aan te kopen. Wat niet in de krant stond is dat dit ook geldt voor het aanwerven van nieuwe hectares voor weidevogelbeheer binnen SNL !! Dit geldt niet voor aflopende SAN-contracten. Deze mogen worden overgesloten mits er voldoende weidevogels aanwezig zijn. (Deze afspraak gold al veel langer).

Het zal u niet verbazen dat dit een rem zet op het realiseren van een goed mozaïek voor de weidevogels binnen onze polders. Wij zijn  zeer teleurgesteld.

De provincie verwacht echter wel dat dit op termijn wel weer vlotgetrokken gaat worden. Echter voor 2011 is er nog maar tot half december de tijd. Dit zal niet meer lukken.

Dus voor volgend jaar zijn het alleen oude SAN percelen die mee kunnen doen.

 

Ganzencommissie

Onderstaande is van belang voor iedereen die een overeenkomst heeft afgesloten in het kader SAN, SNL, of Ganzenfoerageer.

 

Indien zich wijzigen voordoen in uw relatie gegevens bij Dienstregelingen, het zogenaamde BRS nummer, door b.v. bedrijfsoverdracht, samenwerkings verband, verkoop grond, bedrijfs-overname.

Dan is het noodzakelijk dat u uw pakket laat overschrijven naar het juiste relatie nummer met de hier bijhorende gegevens.

Dit gaat niet automatisch. Hiervoor moet u een formulier invullen met de juiste pakket code en oppervlakte grond bijhorende dit pakket. De ANV Camperland heeft deze formulieren in bezit en helpt u eventueel bij de overschrijving. Verdere informatie bij Joop Beens of  Henk van Dijk

 

Afvaardiging LTO

Beste mensen. Graag wil ik mijzelf als nieuw ANV bestuurslid aan u voorstellen.
Ik ben Peter van Dalfsen, melkveehouder in de polder Mastenbroek.
Sinds kort ben ik Gert Siemon Douma opgevolgd als LTO vertegenwoor-diger in het ANV bestuur.

 
Mijn insteek is:

-          Agrarisch natuurbeheer aantrekkelijk houden.

-          Ongewenste gevolgen van niet-agrarisch natuurbeheer tegengaan (denk hierbij aan wildschade en buitensporige predatie van weidevogels).

TIP VOOR DE LEDEN: Meld wildschade/ predatie aan uw WBE en jager en claim waar mogelijk schade vergoeding bij het Fauna Fonds.

 

Groen/blauwe diensten

In de pilot zijn de afgelopen periode zes kolken geïnventariseerd op éénmalig en periodiek onderhoud. 

Bijna alle kolken moeten weer op diepte worden gebracht. Tevens vormt de  verlanding een grote kostenpost. Momenteel worden voor de uitvoering van de werkzaamheden de offertes aangevraagd. De contracten voor het onderhoud worden binnenkort met de eigenaren gesloten. Wij verwachten in februari/maart 2011 met de werkzaam-heden te kunnen starten. Hierna zal de ANV zich oriënteren op nog meer kolken of andere landschapselementen.  

Najaarsvergadering ANV Camperland 27 oktober 2010

 

Geachte leden,

 

Graag nodigen wij u uit voor onze najaarsvergadering op Woensdag 27 oktober 2010 om 20.00 uur in ’t Tefpunt, Kerkwetering 1 te Mastenbroek.

 

Na de pauze zal de heer Wolter Vis van het Interregionaal Milieuteam van de Regiopolitie IJsselland een presentatie geven over een groot milieu onderzoek met betrekking tot het illegaal verhandelen van eieren en vogels. Het onderzoek heeft zich deels in ons gebied afgespeeld.

 

Graag tot ziens,

met vriendelijke groet,

Bestuur ANV Camperland

 

Agenda

 

·         19.45 uur: Inloop met koffie

·         20.00 uur: Opening door de voorzitter, Jan van der Weerd

·         Verslag ledenvergadering van 17 maart 2010

·         Nieuw bestuurslid, vertegenwoordiger LTO

·         Gruttoboerderij, Arjan Otten

·         Stand van zaken SNL, Joop Beens

·         Pauze met koffie

·         Milieuonderzoek, Wolter Vis Regiopolitie IJsselland

·         Rondvraag

·         Ca. 22.00 uur: Afsluiting met een drankje

 

Bestuur:

Jan van der Weerd, voorzitter 0525-621365
Stefan van de Weg, secretaris 06-19844966

Henk van Dijk, penningmeester 038-3388212

Ganzencie: Henk van Dijk

Weidevogelcie:

Joop Beens, 038-3856347

Stefan van de Weg 06-19844966

g/b diensten:

André Blankvoort 06-10461055

Dick Pelleboer 038-3557621
Henk Koers 038-3636596

Cor Pierik, 038-3856826

Kolkencie : Rutger Kloek 038-3636273        

Klankbordgr. IJsseldelta-Zuid: André Blankvoort

Vertegenw. LTO: Peter van Dalfsen 038-3446462

Ondersteuning : Wim Baër 06-22487585