Nationaal Landschap IJsseldelta stelt extra gelden beschikbaar voor het versterken van de weidevogelstand

 

Datum: 22-10-2012

 

De Pilot Weidevogel-plus Nationaal Landschap IJsseldelta 2013-2015

 

De weidevogelstand in Overijssel en ook in de IJsseldelta daalt nog altijd. Voor het in stand houden c.q. een toename van de populatie  is het dringend gewenst om aanvullende maatregelen te nemen.

De adviesraad Nationaal Landschap IJsseldelta geeft een extra impuls geven door het verstrekken van aanvullende  geldmiddelen voor het maken van eenmalige kosten en/of het uitvoeren van nieuwe beheermaatregelen in een pilot.

ANV Camperland heeft hiertoe  een aantal voorstellen uitgewerkt.

Uitgangspunten:

·         maatregelen die  de weidevogelstand versterken, maar geen onderdeel uitmaken van huidige subsidieregeling SNL. Mochten voorgestelde maatregelen in  de toekomst wel mogelijk worden binnen de SNL, dan komen deze maatregelen in de pilot te vervallen.

·         Duur pilotproject: 2013 tot en met 2015.

o   Uitvoering project door ANV Camperland

o   Deelname kan per jaar wijzigen.

 

Beheermaatregelen:

1a. Subsidie inrichtingsmaatregelen plas-dras (aanleg kades, duikers) + eventueel materiaal (b.v. windmolentje/pomp)

1b. Subsidie plas-dras-pakket voor 1 jaar (15 februari-15 april/15 mei)

Voorwaarden:

o   Koppeling aan aanliggend SNL-pakket uitgesteld maaien (voor minimaal 4 jaar- dit biedt ook ruimte om een koppeling te leggen aan een al lopende beheersovereenkomst).

o   Als maatregel op hetzelfde perceel valt als bestaand SNL-pakket, wordt de vergoeding hierop aangepast.

o   Vergoeding inrichtingskosten op basis van de werkelijke kosten met maximum van    € 15.000 (als ook sprake is van b.v. inzet windmolen/pomp)

o   Minimale oppervlakte 1 jaar: 0.3 ha; voor 6 jaar: >0.3 ha

o   Optie: windmolens, pompen  worden eigendom van ANV

Toelichting:  Plas-dras heeft een enorme aantrekkingskracht op de steltlopers grutto en tureluur maar ook kieviten en scholeksters broeden hier graag.  Om dit te realiseren moeten vaak inrichtingskosten gemaakt worden, wat een drempel kan zijn om mee te doen.  Door een relatief korte periode plas dras – 1 a 2 maand – kan daarna het perceel langzaam opdrogen en later in het seizoen weer normaal worden gebruikt als grasland. 

Ook het inzetten van een plas-dras voor 1 jaar zal de drempel verlagen om mee te doen. Door het dichtzetten van greppels en het oppompen van water kan er op geschikte plekken al een plas-dras situatie worden gecreëerd.

Door de windmolens/pompen in eigendom te geven van de ANV kunnen deze flexibeler worden ingezet.

Vergoedingen: Plas-dras  februari – april   €. 759.82 Plas dras februari – mei  €. 1211.46             Wanneer er op her zelfde perceel al een pakket SNL ligt wordt de vergoeding hier op aangepast.

    

 2. Inzet “last minute” kuikenstroken op alle percelen waar dit niet mogelijk is via SNL

Voorwaarden:

* Alleen inzetbaar bij minimaal 2 paar grutto, tureluur of wulp met kuikens of nest in te maaien perceel.

* Maximaal 1 ha stroken per 2 paren met kuikens/nest.

* Maaien niet eerder dan 2 weken na rest perceel, maar niet eerder dan 1 juni.

* Vergoeding als SNL-pakket kuikenstroken. 

* ANV coördineert en beslist of kuikenstroken worden ingezet.

Toelichting:

Onder SNL kunnen er alleen “last-minute” stroken gecreëerd worden op percelen met het zogenaamde legselbeheer. Deze percelen zijn in het 1e jaar van de regeling  (2010) alle uitgegeven. Deelnemers die later zijn ingestapt hebben deze mogelijkheid niet. Verder was onder het koploperproject – wat van 2006 tot 2009 gelopen heeft in de IJsseldelta -  de animo om mee te doen met 1-jarige stroken groot.  Ten opzichte van SNL is het grote voordeel dat de boer op het allerlaatste moment kan bepalen waar hij de stroken laat staan: Daar waar de meeste nesten of kuikens zijn. Een ander groot voordeel is dat deze maatregel direct effect heeft. Als er geen kuikens of nesten zijn is deze maatregel niet toegestaan.

Vergoeding     €.384.10 per ha.

3. Overleving kievitkuikens op bouwland (mais)-beweid perceel

Voorwaard;en:

·         Op (mais)akker weidevogelnesten beschermen

·         Bewerkingen maisakker vanaf 25 april

·         1 dag voor bewerkingen stokken met plasticzakken plaatsen voor verjagen kuikens.

·         Aanliggend perceel (minimaal 2 ha): beweid/afgeweid vanaf 20 april

·         Instapeis: maisakker met minimaal 5 nesten van kievit of andere weidevogels

·         Vergoeding voor aangepaste bedrijfsvoering:  € 250 per situatie bij minimaal 5 nesten. Bij minimaal 10 nesten: € 300; Bij minimaal 15 nesten € 350; enz. tot een maximum van

€. 500,--

Dit onderdeel is een experiment. Jaarlijks kan dit onderdeel op basis van ervaring worden aangepast.

Toelichting:

De kievit heeft het vooral de laatste jaren erg moeilijk. Door een steeds verdere concentratie van deze soort op maisakkers worden de kuikens niet vliegvlug.  Nesten en kuikens verdwijnen door bewerking van de akker en door predatie van vossen , kraaien, reigers, ooievaars enz.  Door het beweiden van aanliggende percelen en het verjagen van de kuikens 1 dag voor de bewerking van de akker hebben deze een behoorlijke kans om te overleven in de hergroei van de graspercelen waar ze graag verblijven. Ook een andere kwetsbare  soort - de scholekster  - heeft hier baat bij.

Algemene  opmerking:

De deelnemer en de ANV moet rekening houden met de  staatssteuntoets: per bedrijf mag in 3 jaar tijd geen hogere vergoeding worden betaald dan € 7500,--

Begroting

 

2013

2014

2015

totaal

1a en 1b plas-dras

20.000

20.000

20.000

60.000

2. stroken

10.000

10.000

10.000

30.000

3. kievitkuikenpakket

5000

5000

5000

15.000

Uitvoeringskosten ANV

5000

5000

5000

15.000

Jaarlijks totaal

40.000

40.000

40.000

120.000

 

 

 

 

 

 

·         Maximale besteding per jaar € 40.000. Overzicht is intentie verdeling gelden over verschillende doelen over 3 jaar. De mogelijkheid blijft bestaan om te schuiven met budget tussen 1, 2 en 3, afhankelijk van de belangstelling.

·         Inzet middelen: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Voor informatie: Joop Beens : 038-3856347 joop.beens@timzo.nl ;