Tekstvak:           Nieuwsbrief

   

Jaargang 6, nummer 17, oktober  2011   

 
 

 Najaarsvergadering  

Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging en agenda voor de najaarsvergadering op 9 november 2011.

Dhr. Paul van Gaalen uit Zwartsluis zal op de vergadering een lezing met natuurfoto’s verzorgen. Hij is sinds 1986 werkzaam als natuurfotograaf en behoort tot de wereldtop. 

 

Bestuurszaken

Tijdens de voorjaarsvergadering waren we helaas niet in staat om op de open gevallen vacature een kandidaat te benoemen. Mede naar aanleiding van de oproep in de nieuws-brief zijn wij in gesprek met twee enthou-siaste kandidaten. In de najaarsvergadering zal de voorzitter u hierover nader informeren en de kandidaten aan u voorstellen.

 

Groen Blauwe Diensten

Zoals eerder gemeld hebben de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland het initiatief genomen om voor hun buitengebied de stimuleringsmaatregel Groen Blauwe Diensten voor particulier landschaps-onderhoud op te zetten. De uitvoering van deze maatregel is in handen van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+. Deze Stichting maakt gebruik van de kennis en inzet van de ANV en voeren samen de werkzaamheden uit. De ANV is het eerste aanspreekpunt en behartigt de belangen van de leden. De ANV heeft hiertoe met de Stichting een overeenkomst gesloten. Op een druk bezochte, door de ANV georganiseerde voorlichtingsavond op 12 september te Kamperveen, werd het contract getekend.

 

Op de foto onze voorzitter Jan van der Weerd en Bert Hofhuis van de SPLIJ+. Beiden rekenen op een vruchtbare samenwerking.

Op deze avond werden eigenaren van landschapselementen met belangstelling voor de subsidie regeling ruimschoots van informatie voorzien. Tevens werden afspraken gemaakt om op locatie de landschapselementen te inventariseren. Op 4 oktober werd een tweede avond verzorgd in Mastenbroek.

 

Op 23 september werd het eerste contract voor het herstel en beheer van een kolk aan de Hogeweg te Kamperveen getekend. Een kolk is wel één van de meest typerende landschapselementen voor de IJsseldelta. Op de foto Ruth Kloek en Bert Hofhuis van de SPLIJ+. De kolk wordt weer op diepte gebracht, randen opgeschoond en opslag verwijderd. Het beheer is ondergebracht in een langdurig contract. Dit geeft voor de eigenaar zekerheid in de subsidie regeling.

 

Ruth Kloek heeft zich een groot aantal jaren ingezet voor de kolken op Kamperveen. De kolk van Kloek was de eerste van een reeks van 6 contracten, eveneens voor kolken, welke konden worden getekend. De werkzaamheden worden binnenkort uitgevoerd. De ANV is zeer trots op het bereikte resultaat. Op de foto de heer Warner Poortman van de Gemeente Kampen en leden van het bestuur van de ANV.

 

Momenteel heeft de ANV een groot aantal zaken in voorbereiding. Naast kolken staan ook boomgaarden, singels, knotbomen, zomerdijk en andere elementen op de lijst. Het budget voor 2011 zal grotendeels zijn aangewend. Dit neemt niet weg dat er nog steeds aanmeldingen kunnen worden gedaan. Ook voor 2012 zijn middelen beschikbaar. Nadere informatie kan u (bij voorkeur via e-mail) worden verstrekt door André Blankvoort (ablankvoort@freeler.nl) en Wim Baër (wimbaer@home.nl).

 

De ANV wil ook in het beheer en onderhoud van landschapselementen een rol vervullen voor haar leden. Wanneer de uit te voeren werkzaamheden op één persoon aankomen is dit niet eenvoudig en soms ontbreekt ook de kennis hiervoor. Als ANV willen we een vrijwilligersploeg samenstellen welke onder deskundige leiding de (beheers) werkzaamheden gaan uitvoeren. We roepen belangstellenden (leden of niet leden ANV) op om zich hiervoor aan te melden via bovengenoemde personen.

     

Weidevogelcommissie

Voor het komende seizoen kunnen weer een aantal aflopende SAN contracten worden overgesloten naar SNL. Niet alle SAN contracten komen hiervoor in aanmerking. Door de provincie wordt geen beheer meer toegestaan op deze ha’s of er zijn geen of onvoldoende weidevogels meer aanwezig. De nieuwe SNL contracten worden door de ANV opgenomen in het Collectieve Beheer Plan, welke wordt ingediend bij de Provincie. Op voordracht van de Provincie kunnen nieuwe aanmeldingen uitsluitend via de ANV plaatsvinden. Vanuit de SAN zullen een beperkt aantal ha’s vrijkomen, welke opnieuw voor beheer kunnen worden ingezet. De ANV wil deze ha’s zo efficiënt mogelijk inzetten voor de weidevogels. Belangstellenden kunnen zich melden bij onze Weidevogel Coördinator Joop Beens. Om de aanmeldingen SNL te kunnen verzorgen en de belangen te behartigen naar de Provincie dient u lid te zijn/worden van de ANV Camperland.

 

Verenigingszaken

Regelmatig komt het voor dat wij in de ledenadministratie niet over de juiste adres en bankgegevens beschikken. Dit geeft vervolgens diverse problemen in de toezending van stukken, innen van contributie, contracten SNL en GBD. Wij verzoeken u wanneer er wijzigingen zijn, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan onze secretaris Stefan van de Weg.

 

Wij doen een beroep op u

Het landschap van de IJsseldelta wordt zowel door de boeren als de particulieren zeer gewaardeerd. Veel boeren en loonwerkers zijn al overgestapt op de groene folie voor het inpakken van het hooi. Als Agrarische Natuur Vereniging doen wij een beroep op u de witte plastic folie volledig in de ban te doen. De kleur van de witte balen valt erg op in de weilanden en weerkaatst in de zon.

 

Najaarsvergadering ANV

Camperland 9 november 2011

 

Geachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor onze najaarsvergadering op woensdag 9 november

2011 om 20.00 uur in ’t Trefpunt, Kerkwetering 1 te Mastenbroek.

 

Graag tot ziens, met vriendelijke groet,

Bestuur ANV Camperland

 

Agenda

-      19.45 uur Inloop met koffie

-      20.00 uur Opening door de

Voorzitter, Jan van der Weerd

-      Verslag van de voorjaarsvergadering          

van 16 maart 2011                      

-      Evaluatie weidevogels en stand

van zaken SNL, Joop Beens

-      Bestuurssamenstelling, Jan van

der Weerd

     -   20.30 uur Paul van Gaalen

-      21.15 uur pauze met koffie

-      21.30 uur Paul van Gaalen.

-      Rondvraag

-      Ca. 22.15 uur Afsluiting met een drankje

Nb. Het verslag van de voorjaarsvergadering is in de zaal

beschikbaar

 

Bestuur:

Jan van der Weerd, voorzitter 0525-621365
Stefan van de Weg, secretaris 06-19844966

Henk van Dijk, penningmeester 038-3388212

Ganzencie: Henk van Dijk

Weidevogelcie:

Joop Beens, 038-3856347

Stefan van de Weg 06-19844966

Groen Blauwe Diensten:

André Blankvoort 06-10461055

Dick Pelleboer 038-3557621

Cor Pierik, 038-3856826    

Klankbordgroep IJsseldelta-Zuid: André Blankvoort

Vertegenw. LTO: Peter van Dalfsen 038-3446462

Ondersteuning : Wim Baër 06-22023019